SPECIAL PROMOTION

PM01 กล่องกุหลาบแดง/ขาว

ราคาพิเศษ 700.-

PM02 ช่อกุหลาบขาว

ราคาพิเศษ 850.-

PM03 ช่อกุหลาบแดง/ขาว 6 ดอก

ราคาพิเศษ 1500.-

PM04 กระเช้าดอกไม้ทรงสูง

(แสดงความยินดี/เยี่ยมไข้)

ราคาพิเศษ 1650.-

PM05 กระเช้าดอกไม้สด

(แสดงความยินดี/เยี่ยมไข้)

ราคาพิเศษ 1150.-

PM06 กระเช้าดอกไม้ทรงพุ่ม

(แสดงความยินดี/เยี่ยมไข้)

ราคาพิเศษ 1150.-

PM07 กล่องดอกไม้สดทรงพุ่ม

(แสดงความยินดี/วันเกิด/เยี่ยมไข้)

ราคาพิเศษ 1150.-

PM08 กระเช้ารังนกสก๊อต

(วันเกิด/เยี่ยมไข้/กราบไหว้ผู้ใหญ่)

ราคาพิเศษ 1850.-

PM09 กระเช้าดอกไม้สด

(วันเกิด/เยี่ยมไข้/กราบไหว้ผู้ใหญ่)

ราคาพิเศษ 2300

PM10 แจกันดอกไม้สด

(แสดงความยินดี/วันเกิด/เยี่ยมไข้)

ราคาพิเศษ 1250.-

PM11 กล่องกุหลาบอมตะ

(เก็บได้นาน 3-5 ปี)

ราคาพิเศษ 1000.-

PM12 กล่องกุหลาบอมตะ

(เก็บได้นาน 3-5 ปี)

ราคาพิเศษ 1000.-