Teddy & Flower & Chocolate

BF1

ตุ๊กตาหมีหอบตะกร้าดอกไม้สด

BF2

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกไม้สด

BF3

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกไม้สด


BF4

ตุ๊กตาหมีหอบช่อกุหลาบแดง 6 ดอก

BF5

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกไม้หวานๆ

BF6

ตุ๊กตาหมีหอบช่อกุหลาบชมพูล้อมยิปซี

BF7

ตุ๊กตาหมีหอบช่อกุหลาบแดง

BF8

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกไม้สด

BF9

ตุ๊กตาหมีหอบช่อเฟอร์เรโร่ 7 ลูก

BF10

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกไม้สด

BF11

ตุ๊กตาหมีกับตะกร้าเฟอร์เรโร่ 22 ลูก

BF12

ตุ๊กตาหมีหอบถุงเฟอร์เรโร่ 15 ลูก

BF13

ตุ๊กตาหมีโหนตะกร้าดอกไม้สด

BF14

ตุ๊กตาหมีโหนตะกร้าดอกไม้เฟอร์เรโร่

BF15

ช่อตุ๊กตาหมีกับดอกไม้สด

BF16

ตุ๊กตาหมีหอบช่อกุหลาบขาว 20 ดอก ล้อมยิปซี

BF17

ตุ๊กตาหมีหอบตะกร้ากุหลาบชมพู 12 ดอก

BF18

ตุ๊กตาหมีหอบช่อกุหลาบขาว 10 ดอก ล้อมยิปซี

BF19

ตุ๊กตาหมีโหนตะกร้าดอกไม้

BF20

ตุ๊กตาหมีหอบถุงดอกไม้+บอลลูน

BF21

ตุ๊กตาหมีหอบช่อดอกกุหลาบขาว 3 ดอก